Skip to content

Meteoriters egenskaper

Översättning: Alexandra Nyberg, mars 2024. Efter Mikko Turunens artikel.

Egenskaper

Fynd och nedfall

Meteoriter klassificeras i två grupper beroende på hur de samlats in:

 1. Fynd, vars tidpunkt för nedfall är okänd, och kan ha legat på marken under lång tid
 2. Nedfall, som samlas in snabbt efter nedfallet

Ungefär 86 % av nedfallen är kondriter (stenmeteorit), 7 % är akondriter (stenmeteorit), 6 % är järnmeteoriter och endast 1 % är stenjärnmeteoriter. Cirka 40 % av fynden är järnmeteoriter, eftersom järn bevaras bättre än stenmeteoriter. Sammanlagt har 13 meteoriter samlats in i Finland, av vilka sex har observerats falla. Ingen järnmeteorit har hittats i Finland.

Stenmeteoriter

Stenmeteoriter är mer lika de stenar som finns på jorden än järnmeteoriter. Sammansättningen av stenmeteoriter liknar peridotit. Densiteten är cirka 3,0 – 3,5 ton/m3. Smältytan är vanligen djupsvart.

Stenmeteoriter delas in i två undergrupper baserat på strukturen:

 1. Kondriter
 2. Akondriter

Kondriter är de vanligaste meteoriterna. Ungefär 86 % av de meteoriter som faller till jorden är kondriter. Kondriter har fått sitt namn från de kondruler de innehåller, det vill säga små korn. Bland de vanligaste mineralerna i kondriter finns till exempel fältspat, olivin, plagioklas och pyroxen. Genom att studera kondriter har man funnit att de har bildats samtidigt som solsystemet. Genom att studera kondriter kan man tolka bildningsfaserna i vårt solsystem.

Akondriter är sällsynta stenmeteoriter i jämförelse med kondriter. Namnet kommer från att de inte innehåller kondruler (akondriter = utan kondruler). Akondriter kommer från ytan på en planet eller en stor asteroid. Deras mineralstrukturer kommer troligtvis från vulkaniska processer, och deras struktur liknar massiva vulkaniska stenar. Ungefär 7 % av de meteoriter som faller till jorden är akondriter.

Järnmeteoriter

Järnmeteoriter kommer från kärnan på en planet eller en asteroid. Nickelhaltigt järn från kärnan har frigjorts i rymden genom en process där planeten eller asteroiden har förstörts. Järnmeteoriter består främst av nickelrikt järn med en viss mängd kobolt och koppar. I vissa järnmeteoriter kan man se en lamellstruktur på den slipade ytan som har etsats med en mild kvävesyra, detta kallas Widmanstätten-struktur. Denna struktur finns dock inte i alla järnmeteoriter.

Stenjärnmeteoriter

Stenjärnmeteoriter kommer från gränszonen mellan kärnan och manteln på en planet eller en stor asteroid. De består av en blandning av sten och metall.

Stenjärnmeteoriter delas in i pallasiter och mesosideriter. I pallasiter finns olivin omgiven av metall, medan mesosideriter har både sten och metall i den metalliska delen, och metallen är spridd i stenen.

Identifiering av meteoriter

Översättning: Alexandra Nyberg, mars 2024. Efter professor Martti Lehtinens text, Helsingfors universitet.

Att identifiera en meteorit är inte alltid enkelt, särskilt om den har legat på marken under lång tid. Även geologer har misstagit sig. Det finns dock några indikationer att vara uppmärksam på:

 1. Upptäcktplatsen. En sten som ligger i mjuk jord eller som har gjort ett hål i ett tak är troligen ett fall från himlen (om den inte har kastats eller skjutits av människor).
 2. Smältytan. Smältytan på stenmeteoriter är alltid mörkt och ofta glänsande när det är färskt, och det kan också ha strömstruktur. Ytan på järnmeteoriter är vanligtvis gropig eftersom troilit (FeS) har smält bort från den. Ofta liknar groparna intryck gjorda i modellera med ett finger.
 3. Vikt. Stenmeteoriters densitet är densamma som för stenar från jorden, men järn- och stenjärnmeteoriter är tunga: deras densitet är cirka 7,5–7,8, vilket är nästan tre gånger tyngre än vanliga stenar och stenmeteoriter.
 4. Struktur. Till skillnad från slagg- och lavaprover innehåller meteoriter inte runda gasbubblor. På brottytan av kondritiska stenmeteoriter syns runda (ljusare än smälthöljet) korn, så kallade kondruler (olivin- och pyroxenkondruler). Brottytan kan likna stelnad risgrynsgröt. Meteoriter med skiffrig och vesikulär struktur är inte kända.
 5. Magnetism. Järnmeteoriter är kraftigt magnetiska: en magnet fastnar nästan direkt på dem. Många kondritiska stenmeteoriter är också tydligt magnetiska.
 6. Rost. En meteorit som legat länge på marken är vanligtvis rostig och kan också vara något gropig. Finska meteoritfynd har skickats in för undersökning som malmprover: en rostig sten som känns tung och är magnetisk.
 7. Mineralsammansättning. Meteoriter är ofta annorlunda jämfört med andra stenar, och granitiska (rik på kvarts och fältspat) eller skiffriga (som spricker i skivor) meteoriter är inte kända.

Att säkert identifiera och klassificera en meteorit kräver alltid en expert.

Exempelbilder

Back To Top