Skip to content

Geologi som yrke

Redaktör: Cecilia Aarnio. Efter Teemu Karlssons artikel Geologia ammattina.

Med hjälp av mikroskopiska studier i laboratorium och makroskopiska observationer ute i fält, studerar och arbetar geologer bland annat med:

 • Litosfärens och berggrundens kemiska och fysikaliska sammansättningar samt livets ursprung och utveckling i tid och rum.
 • Traditionell kartering av berggrund, jordtäcke och sedimentlager.
 • Malmletning samt identifiering av malmmineral, industrimineral och byggnadsstenar.
 • Geokemiska studier av grundämnesdistributionen i litosfären samt geohydrologiska studier av lokala  grundvattenreservoarer.
 • Miljökonsultering hos kommuner och staten.
 • Konsultering angående georelaterade förutsättningar och utvecklingsprogram inom byggindustrin.
 • Forskning och undervisning. 
En stor del av geologers arbete utspelar sig ute i fält. Bild: Teemu Karlsson

Arbetet är naturnära: geologer har ofta en möjlighet att arbeta mycket eller åtminstone en del ute i fält. Utgående från utbildning och intresse har geologer möjligheten att sysselätta sig inom flera olika områden och aktiviteter på arbetsmarknaden.

Själva, anser geologer naturligtvis att arbetet är givande och intressant. Sanningen är att geologer faktiskt har en viktig uppgift i den aktuella omställningen till ett hållbart och miljömedvetet samhälle. Arbetsmöjligheterna för geologer är således många.

Bland de främsta geologiska verksamhetsområdena är:

 • Geologiska forskningscentralen, GTK. På finska Geologian Tutkimuskeskus.
 • Miljöministeriet
 • Universitet och högskolor
 • Kommuner
 • Malm- och gruvindustrin
 • Ingenjörs- och planeringsbyråer
 • Byggindustrin, speciellt inom mark-, vatten- och väganläggingar.

Bland de främsta arbetsgivarna är:

 • Staten (70%)
 • Privatägda organistioner (23%)
 • Kommuner (4%)
 • Övriga (3%)

Arbets- och forskningsobjekten är till en stor del globala, vilket gör den geologiska verksamheten internationell. Finska geologer är efterfrågade i alla delar av världen- till och med på Antarktis. Det växande behovet av en allt större förståelse och kunskap om jordklotets processer, har även ändrat geologins profil på arbetsmarknaden under de senaste åren. Allt flera geovetare integreras exempelvis i olika miljöprogram.

I och med att t.ex den finska gruvverksamheten har varit luckrativ under de senaste åren, är geologers placering på arbetsmarknaden god. År 2010 beräknades de finska geologernas medianlön vara 3848 € i månaden.

En lägre högskoleexamen; kandidat i naturvetenskaper (NatKand) som omfattar tre studieår och 180 studiepoäng, samt en högre högskoleexamen; filosofie magister (FM) som omfattar ytterligare två år och 120 studiepoäng, kan avläggas i Finland på svenska: vid Åbo Akademi och Helsingfors Universitet, samt på finska: vid Turun Yliopisto, Oulun Yliopisto och Helsingin Yliopisto.

Förutom föreläsningar och skriftliga arbeten och tentamina, är även praktiska övningar samt laboratorie- och fältstudier väsentliga delar av den geologiska examensuppbyggnaden. Georelaterade vetenskaper såsom markanvändning och energiteknik kan även studeras vid Helsingfors tekniska högskola (både på finska och svenska) samt vid Tampereen teknillinen Yliopisto (på finska).

Back To Top