Tuonti ja vienti

GTK Suomessa on hyvin runsaasti kaivannaistuotteiden jatkojalostukseen keskittyvää teollisuutta. Voidaan sanoa, että mineraalisia raaka-aineita jalostetaan Suomessa selvästi enemmän kuin mitä…

Lue lisää

Geoenergia

GTK Geoenergialla tarkoitetaan kallioperästä, maaperästä ja vesistöistä saatavaa lämmitys- ja viilennysenergiaa. Varannot ja sijainti Suomessa maankamaran keskilämpötila on suhteellisen alhainen…

Lue lisää

Turve

GTK Turve raaka-aineena Turve on suokasvien jäänteistä epätäydellisen hajoamisen seurauksena kosteissa ja hapettomissa olosuhteissa muodostunut eloperäinen maalaji, joka on kerrostunut…

Lue lisää

Luonnonkivet

GTK Mikä on luonnonkivi? Luonnonkivellä (myös rakennuskivi, tarvekivi) tarkoitetaan rakentamiseen käytettävää kiveä, joka louhitaan kalliosta isoina kappaleina ja sen jälkeen…

Lue lisää

Sivumateriaalit

GTK Geologiset sivumateriaalit tai ns. sekundääriset raaka-aineet ovat luonnossa esiintyvien ainesten hyödyntämisprosesseissa hyödyntämättä jääneitä mineraalisia materiaaleja, sivutuotteita tai jätteitä. Hyödyntäminen…

Lue lisää

Maa-aines

GTK Maa-aines on kallioperän päälle kerrostunutta irtainta kiviainesta, jonka raekoko ja lajittuneisuus vaihtelevat kerrostumisolosuhteista ja syntytavasta johtuen. Tässä yhteydessä maa-aineksella…

Lue lisää

Kalliokiviaines

GTK Mitä on kalliokiviaines? Kalliokiviaines on kiinteästä kalliosta irrotettua ainesta, jota käytetään erilaisiin rakentamistarkoituksiin, yleensä murskeina. Murskattu kiviaines koostuu enimmäkseen…

Lue lisää