Skip to content

Inlandsisens nötande effekt

Redaktör: Cecilia Aarnio. Efter Anu Hakalas artikel jäätikön kulutus.

Glacial erosion

Istäcket röjer och transporterar bort tidigare jordtäcket och sedimentavlagringar. Genom abrasion, lossbrytning och sprickbildning omformar inlandsisen sitt underlag och bildar bland annat rundhällar, rullstensåsar samt glacialräfflade berg och stenblock. Även smältvattnet har en nötande effekt och ger upphov till isälvsavlagringar (glasifluviala avlagringar) samt ishav- och issjösediment (glasimarina och glasilakustrina sediment).

Då istäcket rör sig över landskapet lösgör det en stor del material, vilket ytterligare ökar ismassornas slipande och krossande effekt på underlaget (abrasion). Berggrunden under istäcket utsätts ofta för kraftiga spänningar vilket resulterar i sprickbildning och lossbrytning.

Berggrunden slipas och räfflas av stenmaterial i inlandsisens botten. Biden åskådliggör olika spår av glacialgeologiska erosionsprocesser. 1. Tunna isräfflor 2. Grova räffelrennor 3. Parabelriss 4. Små skärbrott 5. Stora skärbrott 6. Musselbrott 7. Isräfflor bildade i olika riktningar. Den stora röda pilen markerar inlndsisens senaste rörelseriktning. Den lilla svagt röda pilen markerar isens tidigare rörelseriktning. Teckning: Harri Kutvonen, GTK

Långsträckta rullstensåsar bildas till följd av att smältvattensediment inuti isälvstunnlarna i glaciären, rasar ner till marken i samband med isavsmältning. Rundhällar får sina karakteristiska valryggsformer då inlandsisen slipar berggrundens stötsida och bryter loss block från dess läsida. Isräfflor kan vara upptill flera centimeter djupa och uppkommer till följd av att istäckets bottenlager skrapar berggrunden.

Back To Top