Skip to content

Geologian tutkimuskeskuksen johtama kansainvälinen tutkimuskonsortio kehittää geofysikaalisia kallioperän syvätutkimusmenetelmiä

GTK:n uutinen

Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) johtama kansainvälinen tutkimuskonsortio sai rahoituksen Euroopan unionilta ympäristöystävällisten, syvemmälle ulottuvien geofysiikan tutkimusmenetelmien kehittämiseen.

Elokuussa 2022 aloitettu ”Seismic and Electromagnetic Methods in Deep Mineral Exploration” (SEEMS DEEP) -projekti kehittää uusia ympäristöystävällisiä geofysiikan tutkimusmenetelmiä ja tukee Koillismaan syväreiän kairaustutkimusta selvittämällä kallioperän fysikaalisia ominaisuuksia kilometrien syvyydessä laajalla alueella.

Syväreiän kairaus tuottaa pistemäistä tietoa kallioperän koostumuksesta ja rakenteista kairasydänten avulla, kun taas SEEMS DEEP -hankkeessa sovelletuilla geofysikaalisilla menetelmillä tutkitaan kallioperän rakenteita seismisiä värähtelyjä ja sähkömagneettisia mittauksia hyödyntäen. Mittauksilla saadaan tietoa syvältä kallioperästä ja paikannetaan tarkemmin jo tunnettuja korkean tiheyden kappaleita. Projekti keskittyy ensisijaisesti menetelmäkehitykseen, mutta uusilla mittauksilla kartoitetaan myös samanaikaisesti tutkimusalueen malmipotentiaalisten kivilajiyksiköiden sijaintia syvällä kallioperässä.

Geofysikaaliset maastotyöt alkavat Koillismaan syväreiän alueella ensi vuonna. Paikallisille asukkaille ja muille Kuusamon sidosryhmille tullaan kertomaan tutkimuksista ja hankkeesta ennen mittausten aloittamista. Mittaukset eivät jätä pysyviä jälkiä maastoon.

Kolmivuotinen SEEMS DEEP -projekti on Euroopan Unionin ERA-MIN -instrumentin rahoittama. Sen kokonaisbudjetti on noin 2,2 miljoonaa euroa.

Tutkimuskonsortiossa on partnereita Suomesta (GTK, GRM-Services ja Laakso Minerals Oy), Ruotsista (Uppsalan yliopisto), Ranskasta (BRGM, IRIS Instruments) ja Puolasta (Tiedeakatemian geofysiikan instituutti ja Geopartner Geofiziyka sp. s.o.o).

Lisätietoja: GTK

Back To Top