Skip to content

GTK: Selvitystyö mineraalien riittävyydestä ja fossiilisten polttoaineiden korvaamisesta jatkuu

GTK:n uutinen

Geologian tutkimuskeskuksen apulaistutkimusprofessori Simon Michaux on muutaman vuoden aikana kerännyt ja analysoinut suuren määrän globaalia dataa liittyen siirtymään fossiilisista polttoaineista vähähiilisiin ratkaisuihin. Työn tarkoitus on tuottaa puolueetonta tietoa päätöksenteon ja keskustelun tueksi sekä lisätä tietoisuutta erilaisia keskinäisriippuvuuksista. Materiaali- ja energiajärjestelmän muodostaman kokonaisuuden hahmottaminen on suuri työ, johon olemme nyt tuoneet omia alustavia havaintojamme. Kuvan tarkentamiseen tarvitaan yhteistyötä eri alan toimijoiden kanssa ja havaintojen jalostamista tieteellisiksi julkaisuiksi. Tämä jatkotyö on meneillään.

Energiamurroksen ja kasvavien materiaalitarpeiden (sisältäen erilaiset kallioperästä louhittavat mineraalit ym. raaka-aineet sekä sekundääriraaka-aineet) yhteydestä ei kuitenkaan ole epäselvyyttä, ja haasteiden ratkaiseminen vaatii systeemistä globaalia perspektiiviä. Tarvittava lisäenergia ja materiaalit voivat muodostaa pullonkaulan, vaikka pystyisimme vähentämään kulutusta ja materiaalien tarvetta kiertotaloudella ja sääntelyllä.

Tämä kävi ilmi elokuussa 2021 julkaistussa ”Assessment of the Extra Capacity Required of Alternative Energy Electrical Power Systems to Completely Replace Fossil Fuels” -tutkimusraportissa.

”Aihe on erittäin ajankohtainen, systeeminen ja laaja. Ongelmien ratkaisu vaatii yhteistyötä. Siksi olemme halunneet tuoda jo ensimmäisten selvitysten tulokset jo laajemmin esille ja keskusteltavaksi. Ratkaisut koostuvat monista eri kokonaisuuksista. GTK:n erityisosaamisalaa ovat mineraali-, raaka-aine- ja energiakysymykset ja nämä pyrimme myös pitämään tämän kokonaisuuden keskiössä”, sanoo tiede- ja innovaatiojohtaja Saku Vuori.

Michaux lähestyi aihepiiriä tiedon alkulähteiltä saakka muun muassa kokoamalla eri polttomoottorikäyttöisten kulkuneuvojen ajettuja kilometrimääriä arvioidakseen vastaavan työsuoritteeseen tarvittavan sähkön määrää täysin sähköistetyssä liikenteessä. Eri sektoreiden sähköistämisen kautta pyrittiin hahmottamaan kokonaiskuvaa, kuinka paljon tarvittaisiin akkuja, vetyä, biopolttoaineita, aurinkopaneeleja ja tuuliturbiineja, jotta nykyjärjestelmämme (ml. energia-, liikenne-, valmistuksen sektorit) voisi luopua täysin fossiilisten polttoaineiden käytöstä.

Tutkimustulosten pohjalta GTK on julkaissut aihetta kokoavan sivuston ”On aika herätä”. Sen tavoitteena on taustoittaa sekä tuoda aihe esille ja laajempaan keskusteluun.

Yhteistyötä on tehty mm. jo viime keväänä, kun Simon Michaux, Tere Vadén BIOS-tutkimusyksiköstä, Janne M. Korhonen LUT-yliopistosta ja Jussi T. Eronen Helsingin yliopistosta ja BIOS-tutkimusyksiköstä julkaisivat Suomen vaihtoehdoista raportin.

Lisätietoa: GTK

Back To Top