Skip to content

Huoltovarmuus ja päätöksenteko paranee – Geologian tutkimuskeskus luokitteli Suomen malmivarat ja -varannot YK:n kestävää kehitystä edistävän järjestelmän mukaisesti

GTK:n uutinen. Kuva: GTK

Geologian tutkimuskeskus (GTK) pystyy nyt esittämään Suomen malmivarat ja mineraalivarannot yhtenäisellä ja johdonmukaisella tavalla. Suomen malmiesiintymätietokantaan lisätyllä YK:n luokittelukoodilla saadaan tarkempaa tietoa, mistä löytyvät teollisuuden ja rakentamisen raaka-aineet sekä mineraalit lannoitteisiin. Nämä tiedot ovat olennaisia niin kansallisen huoltovarmuuden kuin päätöksenteon kannalta.

Suomi on ensimmäisenä maana Euroopassa luokitellut mineraalien kokonaisvarannot Yhdistyneiden kansakuntien United Nations Framework Classification for Resources (UNFC) kansainvälisen järjestelmän mukaan. Energia-, mineraali- ja raaka-ainevarojen luokitteluun, hallintaan ja raportointiin tarkoitettu järjestelmä edistää kestävää kehitystä mahdollistaen luonnonvarojen tehokkaan ja vastuullisen hallinnoinnin. GTK integroi YK:n luokitteluohjeistuksen ja -rakenteen mineraaliresursseille Suomen mineraaliesiintymätietokantaan.

”GTK:n tietokantarakenteet mahdollistivat YK:n luokittelukoodin lisäämisen Suomen mineraaliesiintymien tietokantaan. Voimme nyt esittää kaikki Suomen mineraalien kokonaisvarannot yhtenäisellä ja harmonisoidulla tavalla, joka ottaa huomioon jokaisen esiintymän geologian, tehdyt tekniset tutkimukset, luvituksen sekä taloudelliset ja yhteiskunnalliset aspektit riippumatta siitä milloin ja miten mineraalivarat ja -varannot on raportoitu”, kertoo erikoistutkija Pasi Eilu GTK:lta.

Mikään muu maailmalla käytetty luokittelujärjestelmä ei anna mahdollisuutta näin kattavaan luonnonvarojen luokitteluun: voidaan ottaa huomioon kaikki luonnonvarojen mahdolliseen hyödyntämiseen vaikuttavat tekijät, ja menetelmä sallii kaikenlaisten luonnonvarojen yhtenäisen luokittelun maakaasusta ja metalleista pohjaveteen, maalämpöön, ja geotermisesta energiasta aina ihmistoiminnan tuottamaan jätteeseen.

GTK on vuodesta 2017 kartuttanut UNFC-osaamistaan ja osallistunut kansainväliseen yhteistyöhön. GTK on tunnistettu UNFC-osaaja Euroopassa. Nyt tehty työ on jatkoa vuonna 2020 valmistuneelle oppaalle koodiston käytöstä (englanniksi).

Seuraavat kehittämisvaiheet ovat mm. automatisoida tällä hetkellä osittain käsin tehtävä Suomen malmi- ja mineraalivarojen yhteenlasku ja luonnonvarojen tehokkaan ja vastuullisen hallinnantalouden kannalta tärkeiden rikastushiekka-alueiden ja sivukivikasojen luokittelu. GTK osallistuu YK:ssa tehtävän täydennetyn ohjeistuksen kehittämiseen ja näiden ohjeistuksien kääntämiseen suomen kielelle. UNFC-luokittelu on myös osana tänä vuonna alkavia yhteisrahoitteisia EU-projekteja kuten esimerkiksi EIS ja FUTURAM.

Lisätietoja: GTK

Back To Top