Reunamuodostuma

Jäätikön reunalla syntynyt, joko moreenia tai harjuainesta sisältävä reu- nan suuntainen muodostuma, esim. Salpausselät.