Skip to content

Geologian tutkimuskeskus on tehnyt useita projekteja Afrikassa – vaikuttavuutta lisää paikallisen osaamisen tukeminen koulutuksin

Etiopian projekti toteutettiin vuosina 2014-2018. Kuva: Tegist Chernet, GTK

GTK:n uutinen

Geologian tutkimuskeskus GTK on ollut mukana useissa projekteissa Afrikassa viimeisen 30 vuoden aikana. Aiheina ovat olleet mm. pohjavesien hallinta, kestävä kaivosteollisuus, kaivannaisjätteiden hallinta, maiden mineraalien kartoitus sekä ruokaturva. Useissa maissa on tehty geologisia kartoituksia sekä geofysiikan mittauksia. Projekteihin on pitkäaikaista vaikuttavuutta lisäävänä elementtinä yleensä sisällytetty paikallisten henkilöiden koulutus aiheeseen.

Erilaisia geotietoon liittyviä projekteja on ollut mm. Malawissa, Etelä-Afrikassa, Tansaniassa ja Namibiassa. Alla muutamien maiden projekteista vähän tarkemmin.

Sambiassa edistettiin kaivannaisjätealueiden kunnostusta ja sulkemista

GTK osallistui Maailman pankin rahoituksella Sambian kaivannaisjätealueiden kunnostusta ja sulkemista edistävään projektiin. Projektissa toteutettu kansallinen suunnitelma sisälsi nykytilannekuvan ohella ohjeita kaivostoiminnan pitkäjänteiselle vastuulliselle kehittämiselle, huomioiden etenkin turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat.

Projekti toteutettiin konsortiossa, jota veti saksalainen DMT ja jossa oli paikallisena toimijana GeoQuest. Työn tilaajana oli Sambian kaivos- ja mineraalitoiminnan kehityksestä vastaava ministeriö sekä sen alaisuudessa toimiva kaivosten ympäristöhaasteisiin keskittyvä ZMERIP-projekti (Zambian Mining and Environmental Remediation and Improvement Project).

”Projektin kansallista vaikuttavuutta lisäsi paikallinen kumppani, jolla oli hallussaan alueen tuntemus ja kulttuurinen tietämys sekä valmis yhteys ministeriöön”, kertoo Anna Tornivaara, ryhmäpäällikkö ja tämän projektin päällikkö, GTK.

Mosambikissa geologista kartoitusta ja teollisuusmineraalien tutkimista

GTK on koordinoinut ja valvonut viittätoista Maailman pankin rahoittamaa geoalan projektia Mosambikissa usean vuoden ajan. Viimeisein Mosambik-projekti loppui vuonna 2022. Projektit ovat keskittyneet geologiseen kartoitukseen, geokemiaan ja geofysiikan tutkimuksiin.

GTK:lla on useita projekteja Afrikassa ja Lähi-Idässä.

Ruoan turvallisuus ja kestävä tuotanto Etiopiassa

Etiopiassa on ollut geotieto-osaamisen kehittämistä yhdessä Etiopian kaivosministeriön kanssa. Lisäksi GTK edisti yhdessä Luonnonvarakeskus Luken kanssa Etiopian ruokaturvallisuutta ja kestävää tuotantoa. Projektin rahoitti Ulkoasiainministeriö IKI-rahoituksella.

”Projektissa tutkittiin sopivan kalkkimäärän ja raekoon vaikutusta happaman maan satoon. Ilman kastelun ja lannoitteen lisäämistä pystyimme parantamaan satoa jopa 50 prosenttia. Lähdimme näyttämään viljelijöille vaikutusta konkreettisesti testaamalla heidän maillaan. Projektin tulokset koottiin oppaaksi ja tietoa levitettiin laajasti eri paikallisille sidosryhmille. Tämä alhaalta-ylös lähestyminen toimi hyvin alueella”, sanoo projektin päällikkö Tegist Chernet, erikoistutkija, GTK.

Tekopohjavettä Keniaan?

GTK ensimmäiset vesiprojektit on tehty Afrikassa vuosikymmeniä sitten. Tällä hetkellä on käynnissä Business Finlandin rahoittama markkinaselvitys hanke Kenian tekopohjaveteen liittyen.

Lisätiedot: GTK

Back To Top