Skip to content

GTK: Geologisen tutkimusprojektin maastotyöt jatkuvat Vihannin ja Pyhäsalmen välisellä alueella

Geologian tutkimuskeskus (GTK) jatkaa vuonna 2022 aloitetun geologisen tutkimusprojektin maastotöitä Oulaisten, Haapaveden, Kärsämäen, Pyhäjärven, Haapajärven ja Siikalatvan kuntien alueella. Nyt vuorossa ovat geofysikaaliset mittaukset, moreeninäytteenotto sekä kallioperänäytteenotto kairaamalla.

GTK:n lakisääteinen tehtävä on tutkia Suomen maankamaraa ja hakea vastauksia moninaisiin siihen liittyviin geologisiin kysymyksiin sekä tuottaa uutta tietoa esimerkiksi maamme kallioperästä. Vihannin ja Pyhäsalmen välisellä alueella käynnissä oleva tutkimusprojekti selvittää laajan alueen geologista kehitystä, kivien kerrostumisjärjestystä, rakenteita sekä kallioperän geofysikaalisia ominaisuuksia kuten magneettisuutta, tiheyttä ja sähkönjohtavuutta. Lisäksi tutkimuksen tulokset auttavat arvioimaan osaltaan alueen mineraalipotentiaalia.

Vuoden 2023 tutkimuksilla täydennetään jo tehtyjä kallioperäkartoituksia ja sähkömagneettista lentomittausta. Maastossa mitataan kallioperän geofysikaalisia ominaisuuksia rikkomatta maaperää. Maastossa liikkuvat ryhmät mittaavat nämä pääosin suksilla ja jalan linjoja pitkin. Mittaukset suoritetaan jokamiehenoikeudella ja tarvittaessa maanomistajilta pyydetään lupaa maastossa liikkumiseen moottorikelkoilla ja mönkijöillä.

Mittausvaiheen jälkeen tutkitaan moreenia ottamalla geokemiallisia näytteitä. Tämä tehdään kaivinkoneella ja iskuporauksella valikoiduilla paljastumattomilla tai heikosti paljastuneilla kohteilla. Kaivinkoneella tehdään valikoiduille kohteille tutkimusmonttuja, joista kerätään moreeni- ja kivinäytteitä analysoitavaksi. Montut peitetään ja tasoitetaan näytteenoton jälkeen. Iskuporauksessa noin traktorin kokoinen tela-alustainen kone ottaa moreenista näytteen metalliseen putkeen ja näyte analysoidaan moreenin koostumuksen selvittämiseksi.

Viimeisenä vaiheena tämän kertaisissa tutkimuksissa on kallioperänäytteenotto kairaamalla. Kairauksessa lävistetään maapeitteet ja kallioperästä kairataan timanttiterällä ”kivipötkö” jatkotutkimuksia varten. Kairausten tarkoituksena on saada näyte paljastumattomilta alueilta sekä löytää selitykset esimerkiksi geofysikaalisissa tutkimuksissa havaituista poikkeamista.

Lumipeitteisen ajan jälkeen jatketaan pienimuotoisia maastotarkastuksia kalliopaljastumilla, jotka toteutetaan jokamiehenoikeudella.

Koneellisesta maastoliikenteestä (moottorikelkat ja mönkijät) ja näytteenotosta (kaivinkoneen käyttö, iskuporaus ja timanttikairaus) tiedotetaan ennakkoon maanomistajaa ja ne perustuvat aina maanomistajan suostumukseen sekä viranomaisten ohjeistukseen. Maanomistajia tullaan erikseen informoimaan tutkimuksista kirjeitse, puhelinsoitolla tai sähköpostilla.

Tutkimukset suunnitellaan siten, että niistä ei olisi suurta haittaa alueen elinkeinon harjoittajille, ihmisille, eläimille eikä ympäristölle kokonaisuudessaan. Tutkimukset pyritään sijoittamaan etäälle asutuksista ja eläinsuojista sekä pois viljelyksiltä. Maastossa liikkuvia tutkimushenkilöitä voi huoletta puhuttaa ja tarkempia lisätietoja antaa Jukka Konnunaho sekä Jarmo Rauhala.

Lisätietoja: GTK

Back To Top