Skip to content

Åbo Akademin tutkijat tutkivat ilmastonmuutoksen vaikutuksia arktisilla merialueilla

Grönlanti näkyvissä! Jäävuoria ja Grönlannin itärannikkoa Scoresbynsalmen eteläpuolella. Kuva: Janni Heikkinen

Åbo Akademin uutinen

Joukko Åbo Akademin tutkijoita osallistui elokuussa kolmen viikon mittaiseen kansainväliseen tutkimusretkeen Grönlannin vesillä, missä oli tarkoitus selvittää arktisessa meriympäristössä tapahtuvia muutoksia.

Saksalainen tutkimusalus RV Maria S Merian lähti Reykjavikistä 7.8. kohti Grönlannin itäistä rannikkoa. Matkan aikana tutkijat ottivat näytteitä ja tekivät kokeita sekä syvänmeren alueella että vuonoissa Scoresbynsalmen ja Dove Bugtin välillä. Retkikunta palasi Reykjavikiin 29.8.2022.

Aluksella oli mukana runsaat 20 eri tieteenaloja edustavaa tutkijaa eri maista. Åbo Akademin tiimiin kuuluivat Meri-tutkimusprofiilia edustava apulaisprofessori Anna Törnroos-Remes sekä ympäristö- ja meribiologian tutkimusassistentti Janni Heikkinen ja tutkija-opiskelija Phoebe Armitage.

Merentutkimusta pinnasta pohjaan

– Pääsimme vuonoissa tutkimaan merellistä ekosysteemiä merenpinnasta merenpohjaan ja samalla myös vuonojen ja mannerjalustan välistä yhteyttä eli aluetta, joka ulottuu maalta mannerreunukseen, Anna Törnroos-Remes kertoo.

– Ainutlaatuista tässä hankkeessa ja tutkimusmatkassa oli näytteiden keruun kattavuus, sanoo Törnroos-Remes. Åbo Akademin vastuulla oli pohjaeläimistön näytteiden keruu merenpohjasta, ja toisten tahojen tutkimuskohteita olivat vesimassan raskasmetallit, ravinteet ja orgaaninen aines sekä mikrobi-, kasvi- ja eläinplanktonyhdyskunnat.

– Kollegamme Århusin yliopistosta ottivat merenpohjasta usean metrin pituisia sedimenttinäytteitä, joista voidaan nähdä mitä ekosysteemissä on tapahtunut satoja, tuhansia ja kymmeniätuhansia vuosia sitten.

Ilmastolliset ja taloudelliset vaikutukset

Pohjoinen jäämeri ja siihen liittyvät merialueet muuttuvat juuri nyt nopeasti muun muassa ilmaston lämpenemisen, merijään ja jäätiköiden hupenemisen sekä saasteiden ja muiden kuormittavien tekijöiden seurauksena. Ekosysteemiin kohdistuvien vaikutusten pelätään olevan peruuttamattomia.

Tiedeyhteisöllä ei ole riittävästi tietoa näiden muutosten mekanismeista tai seurauksista. ECOTIP-projekti on kansainvälinen Horisontti-puiteohjelmasta rahoitettava tutkimushanke, joka pyrkii paikkaamaan näitä tiedon puutteita.

– ECOTIP-hankkeessa erityisenä kiinnostuksen kohteena ovat ilmaston kriittiset pisteet eli biologiset käännepisteet. Kun ekosysteemi ohittaa lineaarisessa muutosprosessissa kriittisen käännepisteen, seurauksena on äkillisiä, ennalta arvaamattomia ja mahdollisesti peruuttamattomia muutoksia. Ne voivat olla portaittain eteneviä ns. kaskadimuutoksia tai voimakkaita, koko ekosysteemin mullistavia muutoksia, kertoo Törnroos-Remes.

Arktiksen osalta on todennäköistä, että monilla parhaillaan käynnissä olevilla muutoksilla on vakavia seurauksia sekä ympäristön ja ilmaston että myös talouden ja ihmiskunnan kannalta.

– Yksi projektin tärkeimmistä tavoitteista on tiedon jakaminen sekä paikallisyhteisöille että kansallisille ja kansainvälisille päättäjille, kertoo Anna Törnroos-Remes.

ECOTIP-hankkeen yhteistyökumppaneina on yhteensä 15 laitosta Kanadasta, Euroopasta ja Japanista. Mittavaa tutkimushanketta rahoittaa EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma Horisontti 2020. Lue lisää täältä: ECOTIP.

Åbo Akademi on perinteikäs toimija Itämeren tutkimuksen piirissä. Meri ja merenkulku -tutkimusprofiili on yksi Åbo Akademin tutkimuksen painopistealueista. Tavoitteena on etsiä ratkaisuja, jotka mahdollistavat modernin yhteiskunnan ja meren kestävän rinnakkainelon. Lue lisää Meri ja merenkulku -tutkimusprofiilista.

Lisätietoja: Åbo Akademi

Back To Top