Skip to content

Euroopan komissio luokitteli uuden, ympäristöystävällisen malminetsintämenetelmän korkean tason innovaatioksi

Radai Oy:n drone lähdössä mittauslennolle. Kuva: GTK

Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) vetämän konsortion NEXT – New Exploration Technologies -projekti täytti kaikki odotukset. Yksi saavutuksista oli ympäristöystävällisen malminetsintämenetelmän kehittäminen, jonka myös Euroopan komissio luokitteli korkean tason innovaatioksi. Projektissa kehitettiin uusia geomalleja, sensitiivisiä malminetsintämenetelmiä sekä datan analyysimenetelmiä, jotka ovat ympäristöystävällisempiä kustannustehokkaampia sekä hyväksyttävämpiä paikallisyhteisöjen kannalta.

“Malminetsintäyhtiöt ovat jo käyttäneet projektissa saavutettuja tuloksia hyvällä menestyksellä”, kertoo tieteellinen koordinaattori, tutkimusprofessori Vesa Nykänen Geologian tutkimuskeskuksesta (GTK).

Yksi projektin saavutuksista oli miehittämättömiä laitteita (droneja) ja sähkömagneettisuutta hyödyntävän malminetsintämenetelmän kehittäminen. Tämän Euroopan komission innovaatiotutkan riippumattomat asiantuntijat arvioivat huippuinnovaatioksi, jolla on lähitulevaisuudessa korkea markkinapotentiaali.

”Oululainen PK-yritys Radai Oy aloitti menetelmän kehittämisen projektissa ja se on jo nyt osoittautunut hyvin toimivaksi ja monikäyttöiseksi. Nyt tutkimusjärjestelmää jatkokehitetään myös kaupalliseen käyttöön”, kertoo Vesa Nykänen.

Merkittäviä saavutuksia monella rintamalla

”Meillä oli projektissa seitsemän työpakettia ja kymmenen isompaa tavoitetta. NEXT:n saavutukset osoittavat, että yhteistyö eri partnereiden välillä on ollut hedelmällistä ja olemme saaneet aikaan hienoja tuloksia kaikissa työpaketeissa”, kertoo projektipäällikkö Juha Kaija GTK:sta.

Toinen huomionarvoinen saavutus on SOM-ohjelmistotyökalut (Self-Organizing Maps eli itseorganisoituvat kartat). Projekti kehitti uuden nykyaikaisen ohjelmiston ja työkalut datan prosessointiin. GisSOM on uusi avoimeen lähdekoodiin perustuva tietokoneohjelmistotyökalu geologisen datan integrointiin. Keinotekoisia neuroverkkoja ja itseorganisoituvia karttoja hyödyntävä GisSOM-työkalupakki on saatavilla GitHubissa. GitHub on julkinen verkkosivusto ja -palvelu, jonka avulla voidaan säilyttää, julkaista ja edelleen kehittää mm. avoimen lähdekoodin sisältäviä ohjelmistoja ja ohjelmakehitysprojekteja.

”GTK ja saksalainen BEAK Consultants tekivät yhteistyötä datafuusiotyökalujen kehittämisessä. GTK:n vastuulla oli avoimen lähdekoodin SOM-ohjelmisto ja BEAK keskittyi enemmän kaupallisen version kehittämiseen”, Vesa Nykänen kertoo.

Tapaustutkimuksia malminetsinnän sosiaalisesta toimiluvasta

“Erityisen ilahduttavaa on julkaisujen suuri määrä. NEXT-projektissa on tehty yli 40 tieteellistä julkaisua, jotka on jo julkaistu tai ovat toimitusvaiheessa. Kaikki julkaisut tulevat olemaan vapaasti ja avoimesti saatavilla”, Vesa Nykänen kertoo.

Malminetsinnän sosiaalinen toimilupa (Social License to Explore, SLE) on tärkeä osa nykypäivän malminetsintäprojekteja. Tähän liittyen NEXT:ssä tehtiin kolme tapaustutkimusta Suomessa Ylitornion sekä Pohjois-Ruotsissa Jällivaaran ja Jokkmokin alueilla. Tutkimusten avulla selvitettiin paikallisten asukkaiden asenteita uusiin herkkiin etsintämenetelmiin verrattuna perinteisiin etsintämenetelmiin ja samalla saatiin tietoa näiden menetelmien merkityksestä sosiaaliselle hyväksynnälle. Yksi tuloksista oli NEXT SLE -työkalupakki. Siinä esitellään projektissa kehitettyjä malminetsintämenetelmiä ja sosiaaliseen toimilupaan liittyviä tutkimustulokset selkokielellä. Työkalupakki sisältää pääasiassa etsintäyhtiöille suunnattuja suosituksia siitä mistä, miksi, koska ja missä kommunikoida paikallisyhteisöjen kanssa malminetsintävaiheessa.

Apua eurooppalaiseen verkostoitumiseen

NEXT:ssa kehitettiin Euroopan yhteisön tutkimus- ja kehitystietopalvelun (CORDIS) verkkopalveluun uusi julkinen moduuli ”Projektien kartta”, joka käsittää kaikki Euroopan unionin puiteohjelmista rahoitusta saaneet projektit, myös muut kuin kaivannaistoimintaan liittyvät projektit. Moduulin avulla voi entistä helpommin etsiä projekteja, tutkia synergioita ja optimoida verkostoitumista. Se tehtiin yhteistyössä Euroopan unionin julkaisutoimiston ja Lorrainen yliopiston kanssa.

NEXT-konsortiota koordinoi GTK ja siinä oli 16 partnerista, jotka edustivat tutkimuslaitoksia, yliopistoja, palveluntuottajia ja kaivannaisteollisuutta kuudesta EU-maasta Suomesta, Ruotsista, Saksasta, Ranskasta, Maltalta ja Espanjasta. Euroopan unionin Horisontti 2020 -projekti NEXT:in budjetti oli 6,9 M € ja sen lopputapahtuma pidettiin syyskuussa 2021.

Lisätietoja: GTK

Back To Top