Skip to content

Maaperän synty

Anu Hakala

Maaperän kehitys

Maapallon ilmastonvaihtelut näkyvät suoraan Suomen maaperässä, sen muodoissa ja ominaisuuksissa. Jääkauden aikana maamme oli mannerjäätikön peittämä ja jäätikön toiminta loi maamme nykyisen maiseman. Jäätikkö silotti kallioperää, vei mennessään suurimman osan vanhasta maaperästä ja kerrosti moreenin, soran, hiekan, siltin ja saven.

Suomessa maaperä ja kallioperä eroavat jyrkästi toisistaan: kiinteän, rapautumattoman kalliopinnan päällä on irtonaisia maalajeja. Vain noin kolme prosenttia maankamarasta on avokalliota ja loppu on irtomaapeitteen verhoamaa tai vesistöjen alla. Tavallisesti maalaji kallion päällä on viimeisen jääkauden aikana mannerjäätikön alla kerrostunutta pohjamoreenia.

Usein maaperä koostuu sarjasta maalajeja, joista alinna kallion päällä on pohjamoreeni tai jäätikköjokien kerrostama karkea lajittunut aines, sora ja hiekka. Näiden päällä saattaa olla syvään veteen kerrostuneita sedimenttejä eli savea ja silttiä. Matalan veden oloissa kerrostuneet rantakerrostumat (vallit ja tasanteet) ovat soria ja hiekkoja. Nuorimpia kerrostumia ovat järvien liejusedimentit ja soiden turvekerrostumat.

Tyypillinen kerrosjärjestys: 1. Kallio 2. Pohjamoreeni 3. Harjuaines (sora ja hiekka) 4. Savi ja siltti 5. Rantakerrostuma (hiekka) 6. Lieju 7. Saraturve 8. Rahkaturve 9. Muinaisranta. Piiros: Harri Kutvonen, GTK.
Back To Top