Skip to content

Primaarirakenteet

Carita Äärelä

1. Mitä ovat primaarirakenteet?

Primaarirakenteilla tarkoitetaan kiven syntyyn liittyviä rakenteita, kuten esimerkiksi sedimenttikivien kerrostumisen aikaisia rakenteita tai magmakivien kiteytymiseen liittyviä rakenteita, jotka eivät liity suoranaisesti laattatektonisiin prosesseihin. Jotta voimme ymmärtää ja erottaa deformaatiossa muodostuneita rakenteita alkuperäisistä, on tiedettävä millaisia kivet olivat ennen deformaatiota.

1.1. Sedimenttikivien primaarirakenteet

Kuva 1. Sedimentit kerrostuvat vaakatasoon. Kuva: C. Äärelä.

Sedimentit kerrostuvat likipitäen vaakatasoon (kuva 1) ja kivettyvät ajanmyötä sedimenttikiviksi.

Sedimenttikivien kerrokselliseen rakenteeseen vaikuttavat ainoastaan sedimentaation aikana vaikuttavat tekijät, joiden seurauksena kerroksellisuus voidaan tunnistaa vaihteluina mm. raekoossa, mineraalikoostumuksessa ja värissä eri kerrosten välillä. Sedimenttikivien rakenteita ovat mm. kerrallisuus, ristikerroksellisuus, kuivumisraot, aallonmerkit sekä eroosion aikaansaamat kerrosten väliset epäjatkuvuuspinnat (kuva 2).

Kuva 2. Sedimentoitumisen aikaisia primaarirakenteita hiekkakuopassa. Ristikerroksellisuus ja epäjatkuvuuspinta kertovat kerrostumisen aikaisten olosuhteiden muutoksista. Ristikerroksellisuudesta voidaan päätellä kerrosten nuorenevan ylöspäin. Kuva: C. Äärelä.

1.2. Magmakivien primaarirakenteet

Magmakivissäkin voidaan toisinaan havaita raitaisuutta tai kerroksellisuutta ja niiden syntyyn liittyvää tietyntyyppistä ”liuskeisuutta”, jäähtymiseen liittyvää rakoilua sekä poimumaisia rakenteita. Magmakivien primaarikerroksellisuus on eri mineraaleista koostuvien kerrosten vaihtelua. Magmaattinen kerroksellisuus johtuu kiteytymisprosessista ja mahdollisista peräkkäisistä magmapulsseista (kuva 3).  Nämä rakenteet eivät kuitenkaan liity deformaatioon vaan ovat magmakivien syntyyn liittyviä primaarirakenteita.

Kuva 3. Magmaattista kerroksellisuutta.  Kuva: P. Skyttä.

2. Miksi primaarirakenteiden tunnistaminen on tärkeää?

Primaarirakenteiden ja deformaatiossa syntyneen liuskeisuuden erottaminen toisistaan on tärkeää, koska primaarikerroksellisuuden ja liuskeisuuden, sekä eri-ikäisten liuskeisuuksien väliset suhteet antavat tietoa deformaatiosta. Niiden avulla voidaan tunnistaa eri-ikäisiä deformaatiovaiheita ja laajemmassa mittakaavassa tulkita maankuoren kehityksen vaiheita. Deformoituneissa sedimenttikivissä kerrokset ovat voineet muuttaa asentoaan esimerkiksi poimutuksen yhteydessä niin, että vanhemmat kivet ovatkin nuorempien päällä. Tämän vuoksi kerrostumisen aikaisten rakenteiden tunnistaminen ja etenkin sedimenttikivien ns. nuorenemissuunan tunnistaminen on tärkeää, koska niiden avulla kivien alkuperäinen asento voidaan päätellä

Lähteet

Billings, M. P. 1972: Structural Geology. Prentice-Hall, Inc, Englewood Cliffs, New Jersey, 606 s.

Marshak, S. 2005: Earth: portait of a planet. W. W. Norton & Company, Inc. New York ja Lontoo.

Skyttä, P. ja Kilpeläinen, T. 2015: Rakennegeologian peruskäsitteitä ja -menetelmiä. Kurssimoniste. Helsingin yliopisto, Geologian osasto ja Turun yliopisto, Maantieteen ja geologian laitos.

Van der Pluijm, B. A. 2004: Earth structure: an introduction to structural geology and tectonics. W.W. Norton & Company, Inc. New York. 656

Back To Top