Skip to content

Suomen Kansallinen Geologian Komitea (SKGK)

Suomen Kansallinen Geologian Komitea on perustettu vuonna 1968. Komitea toimii linkkinä kansainväliseen geologiseen yhteistyöhön ja pyrkii kotimaassa edistämään geologian opetusta, tutkimusta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. SKGK koostuu geologian alan asiantuntijoista, jotka edustavat Geologian tutkimuskeskusta, Helsingin, Oulun ja Turun yliopistoja, Teknillistä korkeakoulua, Åbo Akademia, Suomalaista tiedeakatemiaa, Suomen Geologista Seuraa, Suomen Mineralogista Seuraa, Rakennusgeologista yhdistystä sekä Vuorimiesyhdistystä.

SKGK:n toiminnasta

Komitean sääntöjen mukaiset tehtävät:

 • SKGK edistää Suomen osallistumista kansainväliseen geologiseen yhteistyöhön
 • Komitea tekee esityksiä geologiaa edistävistä toimenpiteistä
 • Komitea edistää geologista tutkimusta ja opetusta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta
 • Komitea hoitaa Suomen suhteita kansainväliseen geologisten tieteiden Unioniin (International Union of Geological Sciences, IUGS, www.iugs.org

SKGK on jäsenenä IUGS:ssa, joka on 1961 perustettu 117 maan kansallisten komiteoiden kattojärjestö. IUGS tukee kansainvälistä geologista tutkimusta sekä edistää yhteistyötä geotieteiden eri alojen välillä. Toiminnan painoalueita ovat maapallon energia- ja mineraalivarat sekä niiden riittävyys, ympäristön globaali muutos, geologiset riskit sekä ympäristögeologia.

SKGK toimii myös Kansainvälisen Geotieteiden Ohjelman (International Geoscience Programme, IGCP) kansallisena yhteistyökomiteana.

SKGK ylläpitää geologian alan toimijoiden yhteistä geologiaportaalia, www.geologia.fi

Geologiaportaalin www.geologia.fi tarkoitus:

 • geotieteiden imagon kohotus
 • geologian opetuksen edistäminen
 • suuren yleisön ja harrastajien geologisen tietotason nosto
 • olemassa olevien sivustojen organisointi yhden portin taakse

SKGK perusti v. 2005 alajaokseksi Suomen Stratigrafian Komitean (SSK, pj. prof. Kari Strand, Oulun yliopisto). 

Suomen Stratigrafisen Komitean tehtävät:

 • SSK tutkii geologisten muodostumien kerrosjärjestystä ja ikäsuhteita,
 • Komitea seuraa IUGS:n ja INQUA:n (International Union for Quaternary Research) stratigrafisten komissioiden toimintaa ja tiedottaa muualla käytetyistä stratigrafisista käytännöistä
 • Komitea luo ja uudistaa Suomen stratigrafisia käytäntöjä
 • Komitea antaa formaalisen stratigrafisen yksikön statuksen Suomen alueen kallio- ja maaperäyksiköille
 • Komitea pyrkii ongelmatilanteissa esittämään ratkaisuja stratigrafisen nimeämisen käytäntöihin

Suomen Kansallisen Geologian Komitean avainhenkilöt 2024

(Geologia.fi -sivustoon liittyvät yhteydenotot päätoimittajan kautta: geologiafi (at) gmail.com)

 • Puheenjohtaja: Aku Heinonen, Geologian tutkimuskeskus, PL 96, 02151 Espoo. Email: aku.heinonen (at) gtk.fi
 • Sihteeri: Karoliina Koho, Geologian tutkimuskeskus, PL 96, 02151 Espoo. Email: karoliina.koho (at) gtk.fi
 • Jäsenet:
  • Geologian tutkimuskeskus: Johtaja, Aku Heinonen (FT, Dosentti), pääjohtajan edustaja
  • Geologian tutkimuskeskus: Päällikkö, Karoliina Koho (FT, Dosentti)
  • Aalto yliopisto: Prof. Jussi Leveinen
  • Helsingin yliopisto: Tutkimusjohtaja Annakaisa Korja (FT, Dosentti)
  • Oulun yliopisto: Prof. Kari Strand
  • Turun yliopisto: Prof. Esa Heilimo
  • Åbo Akademi: Prof. Olav Eklund
  • Suomalainen Tiedeakatemia: Prof. Juha-Pekka Lunkka
  • Suomen Geologinen Seura: Prof. Petri Peltonen (varapuheenjohtaja)
  • Suomen Mineraloginen Seura: Tapio Halkoaho (FT, Dosentti)
  • Vuorimiesyhdistys: Mikko Numminen (FM)
Back To Top