Skip to content

Ilmatieteen laitos määrittää, miten merilämpöä voi hyödyntää Itämeren rannikolla

Kuva: Jaakko Seppänen

Ilmatieteen laitoksen tiedote

Merilämpöpumput ovat yksi mahdollinen menetelmä tuottaa suuria lämpömääriä ilman fossiilisia polttoaineita. Ilmatieteen laitoksen johtamassa tutkimushankkeessa selvitetään merilämpöpumppujen teknis-taloudellisia käyttömahdollisuuksia Itämeren eri alueilla.

Business Finlandin rahoittamassa SeaHeat – meri kaukolämmön lähteenä -hankkeessa tuotetaan kolmiulotteinen Itämeren lämpötila-aineisto, joka perustuu Itämerellä tehtyihin lämpötila- ja suolaisuushavaintoihin ja supertietokoneilla tehtäviin mallilaskelmiin.

Meriveden ominaisuuksia kuvaavat tiedot yhdistetään syvyystietoihin sekä vesialueiden käyttöä, kuten suojelu- ja suoja-alueita alueita kuvaavaan maantieteelliseen aineistoon. Näiden avulla määritetään alueet, joilla merilämpöpumppujen teknis-taloudellista kannattavuutta kannattaa tutkia tarkemmin.

Koska merivesilämpöpumppuihin perustuvat ratkaisut ovat kymmenien vuosien aikavälille tehtäviä investointeja, analyysiin liitetään arvio meriveden lämpötilan ja kerrostuneisuuden tulevasta kehityksestä. Lisäksi arvioidaan merilämpöpumppujen palauttaman viilentyneen meriveden paikallisia ympäristövaikutuksia.

Suolaisuuden, lämpötilan ja syvyyden (kuvassa sinisellä) vaihtelu Itämeren eri osissa vaikuttaa merilämmön saatavuuteen ja käytön taloudelliseen kannattavuuteen. Kuva: Ilmatieteen laitos.

Karttatyökalu suunnittelun tueksi

Hankkeessa luodaan avoimeen lähdekoodiin perustuva karttatyökalu, jonka avulla tuloksia voi käyttää halutulla alueella merilämpöpumppujen teknisen suunnittelun, investointien kannattavuuden sekä päästövähennysmahdollisuuksien arviointiin.

Kotimaisen yrityssektorin kanssa yhteistyössä luonnostellaan kokonaispalvelukonsepti, joka sisältää alueellisen vientipotentiaalin arvioinnin, merivesilämpöpumppuihin pohjautuvan energiantuotannon suunnittelun, teknisen ja teknologisen toteutuksen, integroinnin paikallisiin järjestelmiin sekä huoltopalvelun.

”Vientiteollisuuden tukemisen ohella hanke auttaa luonnollisesti myös suunniteltaessa tapoja tuottaa Suomen rannikon kuntien ja kaupunkien tarvitsema kaukolämpö”, kertoo hanketta vetävä Lauri Laakso, ”esimerkiksi Helsingissä valmisteilla olevissa merilämpöhankkeissa päästään kansallisesti merkittäviin päästövähennyksiin.”

Merilämpöpumpuissa on potentiaalia

Rakennusten lämmityksen osuus energian loppukäytöstä on Suomessa 27 %. Erityisesti pohjoisessa Euroopassa kiinteistöjen lämmitys perustuu kaukolämmön keskitettyyn tuotantoon. Yksi mahdollinen ei-polttamiseen pohjautuva, teknologisesti kypsä menetelmä suurten lämpömäärien tuottamiseen perustuu merilämpöpumppujen käyttöön. Lämpöpumppuratkaisuissa sähköenergian avulla tuotetaan hyvällä hyötysuhteella lämpöenergiaa.

Lisätietoja: Ilmatieteen laitos

SeaHeat – meri kaukolämmön lähteenä -hanke toteutetaan vuosina 2023–2025 yhteistyössä Energiateollisuus ry:n, Suomen Kuntaliitto ry:n, Suomen lämpöpumppuyhdistys SULPU ry:n, Helen Oy:n, AFRY Finland Oy:n, Alef Geo-Consulting Oy:n, Oilon Technology Oy:n, Vahterus Oy:n, Luode Consulting Oy:n ja Spatineo Oy:n kanssa.

Hankkeen kansainvälisinä tutkimusyhteistyötahoina toimivat Ruotsin SMHI, Viron Taltech sekä Puolan IOPAN.

Back To Top