Skip to content

GTK: Geologisen rakenteen selvitys Kaurajärven pohjavesialueella Vöyrillä

Kuva: Juha Davidila, Geologian tutkimuskeskus 2020.

Kaurajärven pohjavesialueen geologista rakennetta selvitetään Geologian tutkimuskeskuksen (GTK), Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Vöyrin kunnan rahoittamassa projektissa 2021‒2022 aikana. Pohjavesialueiden tutkimuksella saatava lisätieto palvelee alueen maankäytön suunnittelua, elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaamista, vedenhankinnan turvaamista sekä edistää pohjavesien suojelua.

Tutkimukset ovat alkaneet elokuussa 2021 maatutkaluotauksella. Maatutkaluotauksia tehdään vetämällä GTK:n tutkimuslaitteistoa maastoautolla teitä ja metsäteitä pitkin.

Raskaat kairaukset ja pohjavesiputkien asennukset tehdään syys‒lokakuussa. Kairaukset suorittaa kairausurakoitsija Mitta Oy. Alueella kairataan maaperää kallioperään saakka 14 pisteessä, yhteensä noin 350 metriä. Kairausten jälkeen loppusyksystä tehdään painovoimamittaukset. Painovoimamittauksia suoritetaan noin 27 mittauskilometriä, 36 linjalla. Painovoimamittausten aikana maastossa liikkuu jalkaisin 2-3 henkilön mittausryhmä.

Kevyet kairaukset suoritetaan loka‒joulukuussa. Kevyet kairaukset auttavat maatutkaluotausten tulosten tulkintaa, vaikka ne eivät ulotu kallioperään saakka.

Kaikkiin maaperän kairauksiin sekä peltoalueet ylittäviin painovoimalinjoihin pyydetään maanomistajilta tutkimuslupa Vöyrin kunnan toimesta. Tutkimukset ajoitetaan ja kairaukset sijoitetaan niin, etteivät ne häiritse peltojen viljelykäyttöä. Tutkimussuunnitelmaa muokataan tarvittaessa projektin aikana.

Projektin raportti valmistuu maaliskuun 2022 loppuun mennessä ja se julkaistaan valmistuttuaan GTK:n Hakku ja Lähde palveluissa. GTK:n aineistopalveluista löytyy lisäksi esimerkkejä muille alueille tehdyistä rakenneselvityksistä.

Lisätietoja: GTK

Back To Top