Skip to content

Koko maan kattava karttatietokanta maaperämuodostumista on julkaistu

GTK:n tiedote

Suomen maaperämuodostumista on nyt saatavilla uusi tarkennettu aineisto GTK:n paikkatietopalveluista. Maaperämuodostumatietoa tarvitaan monissa eri yhteiskunnan toimintaympäristöissä, kuten laadukkaan pohjaveden hankinnassa, maankäytön suunnittelussa, maa-ainesvarojen etsinnässä, metsäalan eri kohteissa sekä pohjaveden, ympäristön ja luonnon monimuotoisuuden suojelussa.

Kuva 1. Maaperämuodostumien tarkastelu yhdessä vinovalaistun korkeusmallin kanssa on havainnollista, kun pinnanmuotoihin saadaan kolmiulotteista vaikutelmaa. Kuva: GTK Maankamara-karttapalvelu.
Kuva 2. Indeksikartat maaperämuodostumateemoista Suomessa.

Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) tuottama Suomen jäätikkösyntyiset maaperämuodostumat -karttatietokanta on täydentynyt kattamaan koko maan. Tietokanta sisältää Suomen maaperägeologiset peruselementit, harjut ja reunamuodostumat, kuten Salpausselät. Edellä mainittujen ja muiden jäätikköjokimuodostumien lisäksi tietokanta sisältää myös kumpumoreenialueet alaluokituksineen, reunamoreenien selänteet ja isot reunamoreenimuodostumat. Nopealiikkeisen jäätikön synnyttämät lineaatiot, kuten drumliinit ja flutingit, esitetään tietokannassa viivamuodossa.

Kartta-aineiston tuotanto perustuu korkeusmallien maaperägeologiseen tulkintaan. Maanmittauslaitoksen laserkeilaukseen pohjautuva LiDAR-korkeusmalli on ollut avainasemassa tulkintakartoituksen tekemisessä. Työssä on lisäksi hyödynnetty GTK:ssa aiemmin eri mittakaavoissa tehtyjä kartoituksia, kuten maaperäkarttoja (1:20 000 – 1:1 000 000), geologisia retkeilykarttoja sekä maaperä-, maa-aines- ja pohjavesitutkimusten aineistoja. Tulkinnassa on myös käytetty Maanmittauslaitoksen maastotietokantaa ja erilaisia ilmakuvia. GTK:n tietojärjestelmään tallennetut kartoitushavainnot esimerkiksi kalliopaljastumista sekä kairaustiedot ja geofysiikan aineistot ovat niin ikään olleet tulkinnan tausta-aineistona.

Uusi aineisto täydentää aikaisempia kartoitusaineistoja alueille, joista ei aiemmin ole ollut tarkkoja maaperägeologisia muodostumarajauksia. Maaperämuodostumista tarvitaan tietoa yhteiskunnan eri sektoreilla, esimerkiksi pohjavesitutkimuksissa, maankäytön suunnittelussa, maa-ainesten etsinnässä sekä pohjaveden, ympäristön ja luonnon monimuotoisuuden suojelussa. Tieto hyödyttää myös kaivoshankkeiden suunnittelua ja kaivosympäristötutkimuksia.

Lineaatioiden osoittamaa jäätikön virtaussuuntaa ja intensiteettiä puolestaan käytetään muun muassa malminetsinnässä ja jäätiköitymishistorian tutkimuksessa. Maaperämuodostumien ja lineaatioiden kokonaisuuden tieteellisessä merkityksessä korostuu glasiaalidynamiikan ja -historian ymmärtäminen. Glasiaalihistorian tuntemus muodostaa perustan myös nykyiselle ilmastonmuutostutkimukselle. Maaperämuodostumat-aineisto soveltuu myös hyvin opetuskäyttöön ja tarjoaa kiinnostuneille kansalaisille tietoa oman kotiseudun geologisesta luonnonhistoriasta.

Jäätikkösyntyiset maaperämuodostumat -kartta-aineisto on katsottavissa Maankamara-palvelussa muiden GTK:n tietoaineistojen ohella. Aineiston voi myös ladata Hakku-palvelusta vektorimuodossa. Tietokanta sisältää noin 200 000 polygoni-muodossa olevaa karttakuviota ja yli 300 000 viivamuotoista lineaatiota.

Jäätikkösyntyiset maaperämuodostumat -tietokantaa päivitetään uusilla muodostumatyypeillä ja tarkennuksilla seuraavan kerran vuoden 2021 lopussa.

Lisätietoja: GTK

Back To Top