Skip to content

Keski-Suomessa Euroopan paksuin maankuori

Seismologian instituutin luotauksessa tutkittiin Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Kaakkois-Suomen kallioperää maanjäristysaaltojen avulla. Tutkimusten perusteella Jyväskylän seudulla havaittiin kuoren paksuudeksi jopa 63 km.

Luode-kaakko -suuntainen, noin 490 km pitkä luotauslinja ulottui Keski-Pohjanmaan rannikolta Viipuriin siten, että kauimmaiset asemat sijaitsivat aivan Suomen ja Venäjän rajan tuntumassa (Kuva 1). Vuosina 2012–2013 tehdyssä luotauksessa ei itse tuotettu seismisiä signaaleja, vaan hyödynnettiin kustannustehokkaasti louhimoiden ja tietyömaiden räjäytyksiä ja niiden tuottamia maanjäristysaaltoja. Järistysaaltojen kulkeutumisnopeuksia mittaamalla ja mallintamalla saatiin muodostettua kuva linjan kallioperän rakenteesta.

Kuva 1. Luotauslinjan sijainti. Kuva: Tiira et al. (2020).

Kuoren yläosassa P-aaltojen (eli primaariaaltojen, jotka liikkuvat maanjäristysaalloista nopeimmin) nopeuksiksi mitattiin 5,9–6,4 km/s (Kuva 2). Kuoren keskiosassa P-aaltojen nopeus oli 6,6–6,9 km/s, korkean nopeuden alakuoressa noin 7,4 km/s, ja vaipan yläosissa 8,2–8,3 km/s.

Tutkimuksen perusteella yläkuoren keskimääräinen paksuus luotauslinjalla on 22 km. Keskikuoren paksuus on linjan keskivaiheilla 14 km, luoteispäässä 25 km ja kaakkoispäässä 20 km. Mohorovičićin epäjatkuvuuspinta eli moho, joka erottaa kuoren vaipasta, sijaitsee linjan luoteispäässä 54 km syvyydessä, linjan keskivaiheilla 63 km syvyydellä ja linjan kaakkoispäässä 43 km syvyydellä. Linjan keskivaiheilla eli Jyväskylän seudulla maankuori on siis Euroopan paksuinta.

Kuva 2. P-aaltojen nopeuksia luotauslinjalla kuoren eri osissa. BB = Pohjanmaan alue, CFGC = Keski-Suomen granitoidialue, SA = Saimaan alue, HVLC = korkean nopeuden alakuori (high-velocity lower crust). Kuva: Tiira et al. (2020).

Alkuperäinen artikkeli: Tiira, T. et al. (2020) Full-Scale Crustal Interpretation of Kokkola–Kymi (KOKKY) Seismic Profile, Fennoscandian Shield, Pure and Applied Geophysics. https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00024-020-02459-3

Back To Top