Skip to content

GTK jatkaa kallioperätutkimuksia Pohjois-Suomessa 2020

GTK

Yleistä

Geologian tutkimuskeskus (GTK) tutkii Pohjois-Suomen kallioperää osana valtakunnallista projektia. Tutkimuksilla tuotetaan uutta perustietoa kallioperältään huonosti tunnettujen alueiden geologisista yksiköistä ja niiden jatkuvuuksista. Tutkimuksien tulokset ovat sovellettavissa esimerkiksi akkumineraalien etsintään ja ne ovat myös tieteellisesti merkittäviä ajatellen Pohjois-Suomen kallioperän syntyä ja kehitystä. Tämän lisäksi tulokset soveltuvat muun muassa kalliolämmön hyödynnettävyyden ja kalliopohjaveden laadun arviointiin sekä tiestön ylläpidolle välttämättömien hyvälaatuisia kiviaineksia sisältävien alueiden rajaamiseen.

Vuonna 2020 maastotutkimuksia tehdään Pohjois-Suomessa seuraavilla alueilla:

Kittilä

Kittilän eteläosissa Kaakkurin alueella suoritetaan tutkimuksia Keski-Lapin vihreäkivivyöhykkeen jatkeilla. Aluetta on aiemmin tutkinut lyhyesti Outokumpu Oy 1960-luvulla. Outokummun tulosten perusteella Kaakkurin kivilajit ovat Keski-Lapin alueelle poikkeavia ja niistä voidaan näin ollen saada merkittävää lisätietoa koko alueen kallioperän kehityksestä. Tutkimuksia tehdään geofysiikan maastomittauksin ja kairauksin kevättalvella. Laajojen suoalueiden takia kairaus on ainoa menetelmä jolla kallioperästä on saatavissa näytteitä.

Savukoski

Kevättalvella Savukosken länsiosissa Tanhuassa jatketaan vuonna 2019 aloitettuja geofysiikan maastomittauksia ja kallioperäkairauksia. Kohteella tutkitaan Keski-Lapille tyypillistä alueen emäksistä magmatismia ja niihin liittyviä muuttumisilmiöitä.

Koillismaa

Koillismaan tutkimusten tarkoituksena on parantaa geologista yleiskuvaa alueen emäksisitä-ultraemäksisitä kerrosintruusioista, sekä niiden mahdollisista syvyysjatkeista että aiemmin tutkimattomasta lohkoista. Alueella mitataan talven aikana maanpinnalta kallioperän tiheyttä, sähkönjohtavuutta sekä magneettisuutta. Myöhemmin mittausten pohjalta luotuja laskennallisia malleja tarkistetaan kairaamalla, syvyysjatkeiden osalta mahdollisesti jopa kahden kilometrin syvyydelle.

Kaikkiin yllämainittuihin tutkimuksiin haetaan tutkimus- ja maastoliikenneluvat maanomistajilta.

GTK:n kallioperätutkimusalueet Pohjois-Suomessa 2020

Lisätietoja: GTK

Back To Top