Skip to content

Morecovery – uusi innovaatioprojekti raaka-aineiden talteenottoon

GTK:n tiedote

Morecovery-projektissa kehitetään laboratorio ja pilot -mittakaavan metallien ja mineraalien talteenottopalveluja, jotka mahdollistavat raaka-aineiden talteenottopotentiaalin määrittämisen kaivannaisteollisuuden kiinteistä ja nestemäisistä sivuvirroista.

Kaivosvedet ja kaivannaisjätteet saattavat sisältää arvokkaita raaka-aineita. Morecovery-projektissa luodaan palvelukonsepti, jonka avulla näiden raaka-aineiden talteenottopotentiaalia voidaan arvioida. Kuva: Pekka Forsman / GTK.

Raaka-aineiden kysyntä kasvaa voimakkaasti niin EU:n sisäisesti kuin maailmanlaajuisestikin. Erityisesti Euroopan komission laatiman kriittisten raaka-aineiden luettelon sisältämien alkuaineiden saatavuuden varmistaminen on tärkeää. Samanaikaisesti kaivannaisteollisuuden jätteiden ja sivuvirtojen määrät ovat lisääntymässä, samoin huoli kaivosten ympäristövaikutuksista. Kaivannaisteollisuus voi saavuttaa ekologisesti tehokkaamman raaka-aineiden tuotannon tehostamalla sivuvirtojen ja jätteiden hyötykäyttöä. Tämä luo tarpeen kehittää tehokkaita vesienkäsittely- ja talteenottomenetelmiä, joiden avulla turvataan myös ympäröivää luontoa.

Puhdistus- ja talteenottomenetelmien soveltuvuuden arviointi pitää tehdä tapauskohtaisesti hyödyntäen järjestelmällistä lähestymistapaa. Potentiaaliset jätteet ja sivuvirrat on analysoitava, sekä soveltuva talteenottoprosessi testattava, ensin laboratoriossa, sitten suuremmassa mittakaavassa kenttäolosuhteissa. Morecovery -projektin tarkoituksena on kehittää palvelukonsepti, joka tarjoaa taloudellisesti toteuttamiskelpoisen ratkaisun hydrometallurgian ja vesienkäsittelyn osa-alueille, kattaen laajan skaalan tutkimuksia aina laboratoriomittakaavan analyyseista suuremman mittakaavan kenttäkokeisiin.

Morecovery –projekti on EIT RawMaterialsin rahoittama. Yhteistyökumppaneina ovat Geologian tutkimuskeskus (GTK), Suomen Malmijalostus Oy (FMG), Keliber Oy, LTU Business AB, Savonia-ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto (UEF), Huelvan yliopisto (UHU) ja Espanjan kansallinen tutkimusneuvosto (CSIC). Kolme vuotta kestävä projekti käynnistettiin tammikuussa 2019 Helsingissä, ja sen pääkoordinaattorina toimii GTK.

Projektin tärkein tavoite on turvata EU:n kriittisten raaka-aineiden saantia kehittämällä palvelukonsepti, joka tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden toteuttaa sitoutumattoman teknisen ja taloudellisen analyysin mahdollisista talteen otettavista raaka-aineista. Tavoitteen saavuttamiseksi GTK:n ja Savonian nykyisin omistamaa vesienkäsittelylaitteistoa tullaan päivittämään. Laitteiston pilotointikyky tullaan yhdistämään UEF:n, GTK:n ja Savonian tarjoamiin laboratoriomittakaavan tutkimuksiin, luoden näin luotettava palvelupaketti hydrometallurgian ja vesienkäsittelyn alalle.

Palvelukonseptin testaamiseksi potentiaalisia kaivannaisteollisuuden jätteitä ja sivuvirtoja kartoitetaan, ja raaka-aineiden talteenottoa pilotoidaan Suomessa. Keliber tarjoaa kohteen testata konseptia osana malmin prosessointia. Espanjalaiset yhteistyökumppanit tutkivat kaivannaisjätteiden raaka-ainepotentiaalia vanhoilla kaivosalueilla Pyreneiden niemimaan pyriittivyöhykkeellä, ja tarjoavat testimateriaalia pilotointikokeisiin. LTU Business arvioi palvelukonseptin liiketoimintamahdollisuuksia. Projektin lopputuloksena kaivannaisteollisuuden jätteiden ja sivuvirtojen hyötykäyttö raaka-ainetuotannossa tehostuu. Ympäristövaikutukset vähenevät puhtaampien kaivosvesien ja vähentyneen kaivannaisjätteen kautta.

Projektin internetsivut: http://newprojects.gtk.fi/Morecovery/
EIT RawMaterials: www.eitrawmaterials.eu

Lisätietoja: GTK

Back To Top