Suomen Kansallinen Geologian Komitea (SKGK)

Suomen Kansallinen Geologian Komitea on perustettu vuonna 1968. Komitea toimii linkkinä kansainväliseen geologiseen yhteistyöhön ja pyrkii kotimaassa edistämään geologian opetusta, tutkimusta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. SKGK koostuu geologian alan asiantuntijoista, jotka edustavat Geologian tutkimuskeskusta, Helsingin, Oulun ja Turun yliopistoja, Teknillistä korkeakoulua, Åbo Akademia, Suomalaista tiedeakatemiaa, Suomen Geologista Seuraa, Suomen Mineralogista Seuraa, Rakennusgeologista yhdistystä sekä Vuorimiesyhdistystä.

SKGK:n toiminnasta

Komitean sääntöjen mukaiset tehtävät:

 • SKGK edistää Suomen osallistumista kansainväliseen geologiseen yhteistyöhön
 • Komitea tekee esityksiä geologiaa edistävistä toimenpiteistä
 • Komitea edistää geologista tutkimusta ja opetusta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta
 • Komitea hoitaa Suomen suhteita kansainväliseen geologisten tieteiden Unioniin (International Union of Geological Sciences, IUGS, www.iugs.org

SKGK on jäsenenä IUGS:ssa, joka on 1961 perustettu 117 maan kansallisten komiteoiden kattojärjestö. IUGS tukee kansainvälistä geologista tutkimusta sekä edistää yhteistyötä geotieteiden eri alojen välillä. Toiminnan painoalueita ovat maapallon energia- ja mineraalivarat sekä niiden riittävyys, ympäristön globaali muutos, geologiset riskit sekä ympäristögeologia.

Suomen Kansallisen Geologian Komitean aktiiviset hankkeet:

 • SKGK koordinoi vuosittain pidettäviä valtakunnallisia Geologian päiviä
 • Komitea perusti v. 2005 alajaokseksi Suomen Stratigrafian Komitean (SSK, pj. prof. Matti Räsänen, Turun yliopisto)
 • Komitea luo ja ylläpitää geologian alan toimijoiden yhteisen geologiaportaalin, www.geologia.fi
 • Komitea on mukana IGC 33 International Geological Congress (Oslo 2008) kokouksen (www.33igc.org) järjestelytyössä.

Suomen Stratigrafisen Komitean tehtävät:

 • SSK tutkii geologisten muodostumien kerrosjärjestystä ja ikäsuhteita,
 • Komitea seuraa IUGS:n ja INQUA:n (International Union for Quaternary Research) stratigrafisten komissioiden toimintaa ja tiedottaa muualla käytetyistä stratigrafisista käytännöistä
 • Komitea luo ja uudistaa Suomen stratigrafisia käytäntöjä
 • Komitea antaa formaalisen stratigrafisen yksikön statuksen Suomen alueen kallio- ja maaperäyksiköille
 • Komitea pyrkii ongelmatilanteissa esittämään ratkaisuja stratigrafisen nimeämisen käytäntöihin

Geologiaportaalin www.geologia.fi tarkoitus:

 • geotieteiden imagon kohotus
 • geologian opetuksen edistäminen
 • suuren yleisön ja harrastajien geologisen tietotason nosto
 • olemassa olevien sivustojen organisointi yhden portin taakse

 

Suomen Kansallisen Geologian Komitean avainhenkilöt 2013-2016

 • Puheenjohtaja: prof. Juha Karhu, Geotieteen ja maantieteen laitos, PL 68, 00014 Helsingin yliopisto. Email: juha.karhu (at) helsinki.fi
 • Sihteeri: Anu Kaskela, Geologian tutkimuskeskus, PL 96, 02151 Espoo. Email: anu.kaskela (at) gtk.fi
 • Jäsenet:
  • Geologian tutkimuskeskus: Pääjohtaja, Mika Nykänen tai hänen nimeämänsä edustaja
  • Geologian tutkimuskeskus: prof. Aarno Kotilainen
  • Aalto yliopisto: prof. Jussi Leveinen
  • Helsingin yliopisto: prof. Juha Karhu
  • Oulun yliopisto: prof. Eero Hanski
  • Turun yliopisto: prof. Timo Saarinen
  • Åbo Akademi: prof. Olav Eklund
  • Suomalainen Tiedeakatemia: prof. Juha-Pekka Lunkka
  • Rakennusgeologinen Yhdistys: Sihteeri, FT Pekka Ihalainen
  • Suomen Geologinen Seura: Puheenjohtaja, FT Annakaisa korja
  • Suomen Mineraloginen Seura: Edustaja, FL Markku Lehtinen
  • Vuorimiesyhdistys: Puheenjohtaja, FM Jyrki Bergström